Ýur­du­my­zyň­ gün­do­gar se­bi­ti: uly öz­ge­riş­lik­le­riň gur­şa­wyn­da

15 Sentýabr 2020
42

Gel­jek­de uly bir se­na­gat mer­kez­le­ri­niň bi­ri­ne öw­rül­me­gine ynam bil­di­ril­ýän Köý­ten se­bi­tin­de te­bi­gy baý­lyk­la­ry­my­zy ne­ti­je­li ula­nyp, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­ny art­dyr­mak üçin ägirt uly iş­le­re giň ge­rim be­ril­ýär. Se­bit şu gün­ler­de mö­hüm gur­lu­şyk­la­ryň me­ka­ny hök­mün­de ta­nal­ýar. Se­bi­ti gül­läp ös­dür­mek hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň yk­dy­sa­dy stra­te­gi­ýa­syn­da öňe sü­rül­ýän esa­sy we­zi­pe bo­lup dur­ýar. 

Hut şeý­le bo­lan­soň gur­lu­şyk kär­ha­na­la­ry­nyň birnäçesi dö­re­di­lip, gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň dür­li gör­nüş­le­ri ön­dü­ri­lip baş­lan­dy. Häzirki döwürde bu ýer­de halk ho­ja­ly­gy­ny se­na­gat­laş­dyr­mak üçin uly iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Ýur­du­my­zyň bu aja­ýyp kün­je­gin­de ama­la aşy­ryl­ýan iş­le­ri syn­lap, «Gud­rat gör­seň, dag­la­ra bar!» diý­len söz­le­riň ma­ny­sy­na has oňat dü­şün­ýär­siň.

Il­my­rat AL­LA­BER­DI­ÝEW,
žur­na­list.