Türkmenistanyň geljek ýedi ýyl üçin ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlary kesgitlenildi

11 Iýul 2022
1040

Geçen hepdäniň wakalary hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ata Watanymyzy dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşmaga gönükdirilen durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň nobatdaky subutnamasy boldy.

Döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda, Oba milli maksatnamasynda hem-de Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasat ugrunyň Konsepsiýasynda ýurdumyzyň geljek ýedi ýyl üçin ykdysady strategiýasynyň esasy ugurlary kesgitlenildi. 8-nji iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde garalan bu resminamalarda halkymyzyň abadançylygynyň we rowaçlygynyň üpjün edilmegine gönükdirilen ägirt uly başlangyçlar, giň gerimli taslamalar öz beýanyny tapdy.

www.tdh.gov.tm