Ýaşlar syýasaty kämilleşdirilýär

1 Iýul 2022
111

Ajaýyp döwrümizde döwletimiziň ýaş raýatlarynyň syýasy, ykdysady hukuklaryny we azatlyklaryny üpjün etmek, bu ugurda ýaşlaryň tekliplerini we maksatlaryny goldamak, olary täze gözleglere ruhlandyrmak boýunça giň gerimli işler durmuşa geçirilýär.

Ýaňy-ýakynda Gahryman Arkadagymyz Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezine amala aşyran iş saparynyň çäklerinde bu ýerde işleýänleriň köpüsiniň ýaşlardygyna ünsi çekip, bu boýunça «Ýaşlar barada döwlet syýasaty hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşine degişli goşmaçalary girizmegi teklip etmegi-de ýaş türkmenistanlylaryň ruhuna ruh, gaýratyna gaýrat goşdy. Gahryman Arkadagymyzyň şol iş saparynda eger-de telekeçiler tarapyndan esaslandyrylan kärhananyň işgärleriniň 75 göterimi ýaşlardan ybarat bolsa, ony «ýaşlar kärhanasy» diýip atlandyrmagyň maksadalaýyk boljakdygyny, şeýle kärhanalara döwlet goldawyny bermek üçin ýeňillikleriň göz öňünde tutuljakdygyny aýtmagy-da ýaşlaryň jemgyýetde özlerini doly ykrar etdirmeklerini gazanmaga gönükdirilýän çäreleriň bir ulgamyny düzýär.

Zamira BABANAZAROWA,
welaýat kazyýetiniň kazysynyň kömekçisi.