Arkadagyň ak ýollary nurana

24 Ýanwar 2022
259

Berkarar Watanda ýaşamak bagtyna eýe eden eziz Arkadagymyzyň daşyna mäkäm jebisleşen merdana türkmen halkynyň her bir güni şanly wakalaradyr zähmet ýeňişlerine beslenýär. Munuň şeýledigini geçen hepdäniň anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde garalan meseleler tassyklaýar. Hormatly Prezidentimiziň geçiren Hökümet maslahatynyň gün tertibine döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleriniň birnäçesi girizildi.

Aýdyň geljege tarap

«Watan».