Watan goragçylarynyň gününe

24 Ýanwar 2022
147

Mukaddes borç

Türkmen halky Watany mukaddeslige deňeýär. Watany söýmek, onuň asudalygyny goramak ata-babalarymyzdan bize miras galan asylly ýörelgedir. Şol asylly ýörelgäni mynasyp dowam etdirmek bilen birlikde, milli Liderimiz ýurdumyzyň her bir raýaty, ylaýta-da, Watan goragçylaryna watansöýüjiligiň nusgalyk göreldesini görkezýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji pursatlarynda halkymyza sowgat eden «Jan Watanym Türkmenistan!» atly goşgusyndaky: