«Ýaşasyn parahat durmuş!»

24 Ýanwar 2022
156

Gahryman Arkadagymyzyň «Ýaşasyn parahat durmuş!» atly goşgusy geçen 2021-nji — «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň mynasyp jemlenmesine öwrüldi. Bu manyly eser diňe bir türkmenistanlylar üçin däl, eýsem, dünýä ýüzüniň halklaryna özboluşly, ajaýyp çagyryş boldy.

Biz, TDP-niň Mary şäher komitetiniň jogapkär işgärleri bolup, şu ýylda geçirilmeli, amala aşyrmaly çäreleriň meýilnamalaryny düzenimizde ajaýyp eserlerden, hormatly Arkadagymyzyň pähimlerinden ugur alýarys. Hormatly Prezidentimiz: «Demokratik partiýamyza döwletimiziň alyp barýan syýasatyny wagyz-nesihat, düşündiriş işlerini guramakda we alyp barmakda esasy orun degişlidir» diýip belleýär.

Hekimberdi ORAZBERDIÝEW,
TDP-niň Mary şäher komitetiniň başlygy.