Ýaşaýyş üçin zerur önüm

26 Noýabr 2021
267

Güneşli Diýarymyz ajaýyp tebigaty, dagdyr sähralyklary, dürli gözellikleri  bilen bir hatarda, tebigy baýlyklary bilen-de köpleriň ünsüni özüne çekýär. Halkymyzda mukaddeslik saýylýan duz hem şeýle baýlyklarymyzyň biridir. Ýurdumyz duza diýseň baýdyr.

Duz iýmitiň tagamyny gowulandyrýar, bedende suwuň saklanmagyna kömek edýär hem-de aşgazanda duz kislotasynyň döremegine esas bolup durýar. Şol sebäpli hem aşgazandaky iýmit gowy siňýär, zyýanly mikroblar ýok bolýar.

Göwher TEKÄÝEWA,
Balkan lukmançylyk orta okuw mekdebiniň mugallymy.