Ýangyç-energetika toplumy: pudaklaýyn maksatnamalar durmuşa geçirilýär

26 Noýabr 2021
146

24-nji noýabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň ýangyç-energetika hem-de ykdysadyýet we maliýe toplumlaryna degişli meseleler boýunça iş maslahatyny geçirdi. Iş maslahatyna Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň degişli orunbasarlary, ugurdaş düzümleriň käbir ýolbaşçylary gatnaşdylar. Milli Liderimiz iş maslahatyny açyp, ýangyç-energetika toplumynda alnyp barylýan işleriň netijelerine garamak, pudagyň ykdysady ýagdaýyna degişli meseleler boýunça maslahat geçirmek kararyna gelendigini aýtdy.

TEBIGY BAÝLYKLARYŇ ÄTIÝAÇLYKLARY NETIJELI ULANYLMALYDYR

"Nesil".