Gözelligiň we dynç alşyň sazlaşygy

27 Oktýabr 2021
92

Bilşimiz ýaly, 26-njy sentýabrda döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda paýtagtymyzda sebitde deňi-taýy bolmadyk söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýlaryndan ybarat «Aşgabat» binalar toplumy açylyp, ulanylmaga berildi. Milli binagärligiň ajaýyp däplerini hem-de dünýäniň ösen häzirki zaman şähergurluşyk tejribelerini özünde jemleýän bu desgalar toplumy ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygyna ajaýyp toý sowgady boldy.

Bahargül AŞYROWA,
Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynyň mugallymy.