Durmuş ulgamy — Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň esasy ugry

11 Iýun 2021
878

Ministrler Kabinetiniň geçen hepdede şu ýylyň bäş aýynda halk hojalygy toplumynyň pudaklarynyň ýerine ýetiren işleriniň jemlerine bagyşlanyp geçirilen mejlisinde döwlet durmuşyna degişli birnäçe wajyp meselelere garaldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow geljek ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny taýýarlamagy möhüm wezipeleriň biri hökmünde kesgitledi. Şeýle hem döwlet Baştutanymyz degişli ýolbaşçylara 2022-nji ýyl üçin niýetlenen maksatnamany işläp taýýarlamaga girişmegi tabşyrdy. Ol ýurdumyzyň mundan beýläk-de sazlaşykly ösüşine, saglygy goraýyş we durmuş ulgamlary üçin iri maýa goýum serişdelerini bölüp bermek bilen baglanyşykly meseleleriň çözgüdine gönükdirilendir.

Milli Liderimiz Döwlet býujetini taýýarlamagyň hem-de ony ýerine ýetirmegiň çäklerinde durmuşa geçirilýän özgertmeler maksatnamalarynyň we meýilnamalarynyň amala aşyrylmagy bilen bir hatarda, olaryň durmuş ugurly bolmagyna ünsi çekýär. Halkymyzyň abadançylygynyň, onuň amatly ýaşaýşynyň yzygiderli ösdürilmeginiň üpjün edilmegi häzirki döwürde Diýarymyzda ýaýbaňlandyrylan düýpli özgertmeleriň möhüm bölegidir.

(TDH).
Beýleki habarlar