Milli Liderimiziň amala aşyrýan “Açyk gapylar” syýasatyna eýerip

10 Iýun 2021
85

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideomaslahat

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň Söwda-senagat edaralarynyň Ýolbaşçylar geňeşiniň hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň bilelikde guramagynda «Işewürligi kämilleşdirmek hem-de ösdürmek üçin şertler» atly maslahat geçirildi.

(TDH).