Toý gününde joşýar göwün

12 Maý 2021
55

Gahryman Arkadagymyzyň pähim-parasatyndan ylham alyp, görkana keşbe eýe bolýan, özüniň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllyk şanly toýuny toýlaýan Aşgabat häzirki wagtda diňe bir paýtagtlylaryň däl, eýsem, ýurdumyzyň ähli künjeklerinde ýaşaýan ildeşlerimiziň hem buýsanjyna öwrüldi. Şu baýramçylyk günlerinde mähriban Arkadagymyzyň halkymyza «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny peşgeş bermegi ildeşlerimiziň toý şatlygyny artdyrdy. Biz hem gazetimiziň şu sanynda redaksiýamyza yzygiderli gelýän hatlar esasynda taýýarlanan welaýatlarymyzda ýaşaýan bagtyýar raýatlarymyzyň joşgunly ýüreklerinden çykýan buýsanç duýgularyny okyjylarymyza ýetirmegi makul bildik.

Altynjemal Seýitmämmedowa,
Balkan welaýatynyň Magtymguly etrabynyň 13-nji orta mekdebiniň mugallymy: