Ak şäherim abadanlyk mesgeni

10 Maý 2021
95

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk baýramy gözel paýtagtymyzyň düýbüniň tutulmagynyň 140 ýyllyk senesi bilen gabat gelýär. Bu gabat gelme tötänden däldir. Halkymyzyň göwün guşuny ganatlandyran bu taryhy seneler biri-biri bilen umumy baglanyşyga eýedir.

Ata Watanymyz Garaşsyzlygyna, özerkliligine eýe bolandan soň, pederlerimiziň milli ýörelgelerine esaslanýan Bitaraplyk syýasatyny öňe sürdi. Hormatly Prezidentimiziň hoşniýetli goňşuçylyk we oňyn bitaraplyk syýasatynyň netijesinde, parahatçylygyň we abadanlygyň ýurdy hökmünde ykrar edilýän gözel Diýarymyzyň paýtagty dünýäniň ylalaşdyryjy merkezine öwrüldi.

Şöhrat BOZAGANOW,
Akdepe etrap polisiýa bölüminiň PÝGG bölümçesiniň müdiri, polisiýanyň maýory.