Owazasy dünýä dolan bedewler

22 Aprel 2021
91

Türkmen bedewlerine belent sapanyň kämil nusgasyny görkezýän Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary bilen 2010-njy ýylda ştab-kwartirasy Aşgabatda ýerleşýän Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasy döredildi. Şeýlelikde, ähli reňklerine altynsow we kümüşsöw öwüşginler mahsus bolan ynsan gylykly asman atlarymyzyň şan-şöhraty has-da artdy.

Merdana ata-babalarymyz türkmen ýigitleriniň wepaly syrdaşy, Watan goragyndaky ýoldaşy bolan bedewleri baýrak ýapyp sarpalapdyrlar.

Jennet KADYROWA,
Mary şäheriniň polisiýa bölüminiň ilaty pasportlaşdyrmak we hasaba almak bölümçesiniň uly gözegçisi, polisiýanyň kapitany.