Gözelligiň baýramy

22 Aprel 2021
73

Parasatly Prezidentimiziň taýsyz hemaýat-goldawlary bilen dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegine öwrülen türkmen itşynaslyk sungatyny ösdürmekde nusgalyk işler durmuşa geçirilýär. Şu ýylyň 21-nji aprelinde geçirilen Halkara «Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň mejlisi agzybir halkymyzy buýsanja besledi. Onuň düzümine täze agzalaryň kabul edilmegi ýurdumyzyň tapawutlanan atşynaslaryna we itşynaslaryna döwlet sylaglarynyň gowşurylmagy hem-de öňde durýan wezipeleriň ara alnyp maslahatlaşylyp, degişli çözgütleriň kabul edilmegi milli Liderimiziň durmuşa geçirýän beýik özgertmeleriniň ählihalk goldawyna we buýsanjyna öwrülýändigini görkezdi. Milli buýsanjymyz, Watanymyzyň baýlygy bolan Türkmen alabaýlarynyň şan-şöhratyny beýgeltmekde beýik işleri durmuşa geçirýän Gahryman Arkadagymyza ähli halkymyz bilen birlikde egsilmez alkyşlarymyzy aýdýarys.

Serdar AGAÝEW,
Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň bölüm müdiri.