Eziz Watanymyzyň zenanlarynyň şanyna

8 Mart 2021
88

Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk konserti

AŞGABAT, 7-nji mart (TDH). Şu gün, ýurdumyzda giňden bellenilýän Halkara zenanlar gününiň öň ýanynda Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde mähriban enelerimiziň, gelin-gyzlarymyzyň hormatyna konsert geçirildi.