“Dogdy asmanyň zöhresi...”

8 Mart 2021
100

Ýakynda paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Halkara zenanlar güni mynasybetli, ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan gyzlaryň arasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde guramagynda geçirilen «Talyp gözeli — 2021» atly gözellik bäsleşiginiň jemleýji tapgyry boldy.

Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna talyp gözelleriň 21-si gatnaşdy. Olar, düzgünnama laýyklykda, birinji şert boýunça 2021-nji ýylyň şygaryny, hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik işlerini, döwletli başlangyçlaryny aýdymdyr goşgynyň, sahna eserleriniň üsti bilen wasp etdiler. Bäsleşigiň ikinji şertine laýyklykda, talyp gyzlar milli Liderimiziň tagallasy bilen neşir edilen «Bereketli türkmen saçagy» atly kitapda beýan edilýän türkmen milli tagamy bolan unaş kesmekde özara bäsleşdiler.

Şamyrat MUHAMMETGURBANOW.
«Türkmenistan». Surata düşüren Ilaman ÇÜRIÝEW.