Syrly dünýä

8 Mart 2021
88

Türkmen gözellerine bagyşlanýar

Sen maňa: «Men hakda bir zatlar ýaz!» diýdiň. Menem ýazdym, ýöne bu sen hakynda ýazylmaly zatlaryň aňrybaşy däldir. Oňa gözüm ýetýär. Aslynda, bu hiç kime başartmasa gerek diýibem oýlanýaryn, sebäbi seniň özüň kämil bir esersiň, Allatagalanyň söýgi bilen ýazan eserisiň.

Seýitguly GELDIÝEW.
«Türkmenistan».