Bagtdan paýly zenanlar

8 Mart 2021
80

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe zenanlaryň bagtyýarlygy ugrunda bimöçber işler durmuşa geçirilýär. Hormatly Prezidentimiziň Permany bilen, Halkara zenanlar güni mynasybetli ýylyň-ýylyna sekiz we şondan köp çagany dünýä indiren enelere Türkmenistanyň «Ene mähri» diýen hormatly adyň dakylmagy we sowgatlaryň gowşurylmagy munuň aýdyň mysalydyr. Halkara zenanlar gününiň uly şatlyk-şowhuna beslenýän şu günlerinde habarçymyz şeýle hormatly ada mynasyp bolan mährem eneleriň käbiriniň ýürek buýsanjyny ýazga geçirdi.

Ýazjemal MUHAMMETGULYÝEWA,
Bäherden etrabyndaky 28-nji orta mekdebiň mugallymy: