Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Biz eziz Diýarymyzy gülläp ösýän mekana öwreris!

22 Fewral 2021
633

Watanymyzyň durnukly ösüşini we halkymyzyň abadançylygyny üpjün etmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň döwlet syýasatynyň baş maksadydyr. Bazar gatnaşyklaryna geçmek, häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän netijeli guramaçylyk-dolandyryş usullaryny, innowasion tehnologiýalary ulanmak, daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçilik we eksport ugurly kärhanalary döretmek ýurdumyzyň ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

15-nji fewralda döwlet Baştutanymyz Içeri işler ministrligine degişli Uçarmansyz uçýan enjamlaryň merkezine bardy we şol enjamlaryň nusgalary, häsiýetli aýratynlyklary hem-de ulanylyşy, enjamlaşdyrylyşy bilen tanyşdy.

(TDH).