Çagalaryň hukuklarynyň goragynda

12 Fewral 2021
289

Çagalar — biziň geljegimiz. Ýurdumyzda ýaş nesle bilim we terbiýe bermek, olaryň hemmetaraplaýyn kämil bolup ýetişmeklerini gazanmak ugrunda amala aşyrylýan düýpli işler amala aşyrylýar. Muny çagalaryň hukuklaryny goramagy nazarlaýan kanunlarda we kanunçylyk namalarynda hem bütin aýdyňlygy bilen görýäris.

Türkmenistanda adamyň, şol sanda çagalaryň hukuklary kanunçylyk esasynda goralýar. Şeýle resminamalar taýýarlanylanda, olara üýtgetmeler we goşmaçalar girizilende, Türkmenistanyň Konstitusiýasyndan, umumy ykrar edilen halkara hukuk kadalaryndan, ata-baba gelýän ýörelgelerden ugur alynýar. «Çaganyň hukuklarynyň döwlet kepillikleri hakynda» Türkmenistanyň Kanuny hem şolaryň biridir. Onda ýurdumyzda ýaş nesliň bähbitleri babatda döwlet syýasatynyň çaganyň hukuklarynyň, azatlyklarynyň we kanuny bähbitleriniň kanunçylyk taýdan üpjün edilmegine we goralmagyna, çaganyň saglygynyň, eneligiň, atalygyň we çagalygyň goralmagyna, çaga babatda kemsitmelere ýol bermezlige, hukuklary bozulan ýagdaýynda olaryň dikeldilmegine, çaganyň beden, akyl-paýhas, ruhy we ahlak taýdan terbiýelenilmegine we ösmegine ýardam edilmegine gönükdirilendigi bellenilýär.

Annamyrat AMANGELDIÝEW,
Çärjew etrap prokurory, 1-nji derejeli ýurist.