Hoşniýetli hyzmatdaşlygyň möhüm ugry

7 Fewral 2021
256

Häzirki bagtyýarlyk döwrümiz uly ösüşlere, taryhy wakalara beslenýär. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda eziz Diýarymyzyň saýlap alan ösüş ýolunyň ygtybarlydygyna we beýik geljegi nazarlaýandygyna aýdyň şaýatlyk edýär.

Ýer ýüzünde ykrar edilen şeýle bir hakykat bar: ykdysady taýdan beýik ösüşleri gazanmak üçin, ilki bilen, ýurtda dost-doganlygy, parahatçylygy we ynanyşmagy üpjün etmeli. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanda Gahryman Arkadagymyzyň parasatly baştutanlygynda dostluk, birek-birege bolan ynam has-da pugtalandy. Bu bolsa milli ykdysadyýetiň dürli ugurlary boýunça ösüşi, halkyň bagtyýar durmuşyny şertlendirýär. Hormatly Prezidentimiziň parahatçylyk we ynanyşmak ýörelgesi öz gerimini barha giňeldýär. Dünýä ýurtlary Türkmenistanyň parahatçylyk we ynanyşmak arkaly ösüş gazanmak ýörelgesini doly makullaýarlar. Bu bolsa eziz Diýarymyzyň saýlap alan ýolunyň nusgalyk ýoldugyny tassyklaýar.

Jahan ARAZOWA,
Daşoguz şäherindäki 2-nji çagalar sungat mekdebiniň mugallymy.