Ýaşlar — biziň geljegimiz

20 Ýanwar 2021
75

Ajaýyp döwrüň guwanjy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap döwletimiz ýylsaýyn ösýär, özgerýär. Şol ösüşleriň gözbaşynda bolsa, Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary durýar. Halkymyz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe eşretli günlerde ýaşap, eşretli günleriň hözirini görýär. Gahryman Arkadagymyzyň «Ilkinji nobatda meniň ähli aladam halkym bolar» diýen sözleri bagtyýarlyk döwrüniň tutumly işlerinde beýanyny tapýar. Ýurdumyzda ýaşlar barada alada bizi aýratyn guwandyrýar.