Sagdyn durmuş bagtly ýaşaýşyň gözbaşydyr

20 Ýanwar 2021
87

Halkymyz «Saglygym — baş baýlygym» diýýär. Saglygymyzy gorap saklamak üçin ýörite düzgünleri berjaý etsek, hem sagdyn, hem ruhubelent bolarys. Geliň, şonuň üçinem şu aşakdaky düzgünleri berk berjaý edeliň!

Jemgyýetçilik ýerlerinde töweregiňizdäkiler bilen iki metrden az bolmadyk howpsuz araçägi saklaň.