Şa serpaýynyň eýesi

20 Ýanwar 2021
81

Guwanjymy goşalandyrdy

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanymyz ösýär we özgerýär. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen badalga berlen düýpli özgertmeler ýurdumyzyň ykdysady-durmuş taýdan depginli we durnukly ösdürilmegine itergi berdi. Ajap eýýamymyzda ýurdumyzda rowaç alan düýpli özgertmeler Garaşsyz döwletimiziň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagyna kuwwatly itergi berdi. Halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň düýpli ýokarlanmagynda gowy netijeler gazanyldy.