Gök önümleriň bolçulygy

12 Ýanwar 2021
57

Welaýatymyzyň çäginde döwrebap ýyladyşhanalaryň ençemesi hereket edýär. Halkymyzy daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutýan ekologiýa taýdan arassa önümler bilen üpjün etmek, ak bazarlarymyzda ter gök önümleriň bereket-bolçulygyny döretmek babatdaky tagallalara mynasyp goşant goşýan ýyladyşhanalaryň biri-de Gökdepe etrabynyň «Yzgant» daýhan birleşiginiň çägindäki «Berk binaçy» hususy kärhanasyna degişli bolan ýyladyşhanadyr.

Bu ýyladyşhana gök önümleriň dürli görnüşlerini ýetişdirmäge niýetlenendir. Jemi 4 gektar meýdanda gurlan döwrebap ýyladyşhananyň 3,5 gektardan gowrak ýerinde birnäçe ýyldan bäri pomidordyr hyýar, bolgar burçy ýetişdirilýär hem-de olardan bol hasyl alynýar.

Ýörite habarçymyz.
SURATLARDA: ýyladyşhananyň işinden pursatlar.