Onuň Alyhezreti, Türkmenistanyň Prezidenti jenap Serdar BERDIMUHAMEDOWA

18 Iýun 2024
155

Mukaddes Gurban baýramynyň bellenilýän günlerinde Siziň Alyhezretiňize hem-de Türkmenistanyň dostlukly halkyna tüýs ýürekden gutlaglarymy ibermäge şatdyryn. Goý, bu mübärek baýram Size bagtyýarlyk, abadançylyk, biziň halklarymyza we ähli musulman ymmatyna bolsa mundan beýläk-de ösüş, rowaçlyk getirsin!

Hormatlamak bilen,

Beýleki habarlar