Ýurt berkararlygynyň kämil binýady

17 Iýun 2024
123

Döwletimiziň abadan durmuşynyň, halkymyzyň bagtyýar ýaşaýşynyň üpjün edilmegi ugrunda alnyp barylýan işler «Döwlet adam üçindir!», «Watan diňe halky bilen Watandyr! Döwlet diňe halky bilen döwletdir!» diýen şygarlaryň iş ýüzünde doly amala aşyrylýandygyny görkezýär. Şu jähetden, 14-nji iýunda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň sanly ulgam arkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisi aýratyn ähmiýetli bolup, onuň gün tertibine döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler girizildi.

ÄHLI PUDAKLARDA IŞLER SAZLAŞYKLY ALNYP BARYLÝAR

«Nesil».