Jebisligiň we şükranalygyň baýramy

17 Iýun 2024
181

Halkymyz gadymy Gurban baýramynyň many-mazmunyna milli ynanjyny, adatyny, däp-dessuryny siňdiripdir. Şunuň bilen birlikde, bu baýramy ýagşy doga-dilegleri, arzuw-umytlary, belent maksatlary arzuw edip, her bir ojakda, maşgala bolup giňden belleýärler. Muny «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylan şu ýylda Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistan döwletimiziň ähli künjeginde bu baýram mynasybetli dabaralaryň ýaýbaňlandyrylmagy aýdyňlygy bilen tassyklaýar.

«Nesil».
Beýleki habarlar