Burawlaýjylaryň üstünlikli zähmeti

17 Iýun 2024
157

«Türkmenistanyň nebitgaz senagatyny ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli döwür üçin Maksatnamasyna» laýyklykda iş alyp barýan «Türkmennebit» döwlet konserniniň öňünde goýlan wezipeleriň üstünlikli amala aşyrylmagynda «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň hyzmaty uludyr.

Ýurdumyzyň günbatar sebitinde ýerleşýän Uzynada meýdançasy Garaşsyzlyk ýyllary içinde ady güneşli ülkämiziň nebitgaz senagatynyň taryhyna giren hazynaly ýerleriň biridir. «Nebitgazburawlaýyş» trestiniň Goturdepe, Nebitdag, Ekerem, Körpeje buraw işleri müdirlikleri bu ýerde öndürijilikli iş alyp barýarlar. Häzirki wagtda Uzynadanyň 79, 80, 81, 84, 85-nji belgili guýularynda gazuw işleri amala aşyrylýar. Bu meýdançada tebigy baýlygyň möçberini anyklamak boýunça işleriň hem utgaşykly alnyp barylýandygyny bellemek gerek.

Arslan MÄMMEDOW,
«Nebitgazburawlaýyş» trestiniň «Burnebitgazhyzmat» müdirliginiň baş inženeri.
Beýleki habarlar