Saglygym — baş baýlygym

23 Oktýabr 2020
150

Şu günler howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň kadadan artmagy sebäpli, şeýle-de ýurdumyza dürli ýokanç keselleriň getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak we raýatlaryň saglygyny berkitmek maksady bilen, lukmanlar aşakdaky şahsy gorag çärelerini berjaý etmegi maslahat berýärler:

— elleriňizi yzygiderli ýagdaýda düzüminde spirt saklaýan serişdeler bilen arassalap, sabyn bilen ýuwmaly;