Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky medeniýet günleri

5 Iýun 2023
287

Şu ýylyň 31-nji maýy — 3-nji iýuny aralygynda Ermenistan Respublikasynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri üstünlikli geçirildi. Onuň çäklerinde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň konserti, türkmen halkynyň taryhyna, dünýä nusgalyk däp-dessurlaryna we Garaşsyz Watanymyzyň häzirki döwürde ýeten derejesine bagyşlanan amaly-haşam we şekillendiriş sungatynyň sergisi ýaýbaňlandyryldy. Giň möçberli medeni forumyň Gündogaryň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk baýramyna bagyşlanan çäreler bilen utgaşmagy Medeniýet günleriniň ähmiýetini has-da artdyrdy.

Häzirki wagtda Gahryman Arkadagymyzyň başyny başlan giň möçberli işleriniň Arkadagly Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde, Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň dünýä ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy strategik häsiýete eýe boldy. Şunda medeni-ynsanperwer ulgamda halkara derejedäki gatnaşyklaryň ösdürilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda durýar. Bu bolsa medeni hyzmatdaşlygyň işjeňleşmegine, dürli halklaryň däpleri we baý taryhy mirasy bilen tanyşmaga ýardam edýär.

(TDH)