"Türkmen gündogary" welaýat gazeti

Founder: Lebap velayat hyakimlik
Adress: 42, S.A.Niyazov Ave., Turkmenabat
Telephones: 3-14-36, 3-26-83, 3-26-82
Email: turkmengundogary-gazeti@sanly.tm