"Ahal durmuşy" welaýat gazeti

Founder: Ahal velayat hyakimlik
Adress: Ashgabat c., Garashsyzlyk shayoly, 100, Turkmenbashy centre of free creative work
Telephones: 38-61-31, 38-61-30, 38-61-49
Email: ahaldurmushy-gazeti@online.tm